Equilibrio-3D

Birkaç parçayı resme bakarak üst üste koymak ve bir yapı oluşturmak kolay gibi görünüyor olabilir ama inanın hiç değil. Bol sabır, dikkat ve hassas hareket etme kabiliyetine ihtiyacınız olacak. Pes etmek yok; sayfalarca model sizi bekliyor, kazanımlar arasında; görsel dikkat, odaklanma konstrasyon, bağlantısal düşünme ve problem çözme becerileri yer alır.
Marka: FOXMIND
Eski fiyat: 159,90 ₺
63,00 ₺

Equilibrio-3D Nasıl Oynanır?

EQUİLİBRİOHEDEF-
1. Equilibrio oyununu kavrama kurallarını tanıma
KAZANIMLAR
1-1 Equilibrio oyunun adını söyler anlamını belirtir.
1-2 Oyunu oluşturan parçaların sayısını belirtir.
1-3 Oyun içeriğinde uygulanan parçaların adlarını söyler. Kutu içeriğini gösterir.
1-4 Uygulama için kutuyu açıp tekrar toplamayı bilir.
1-5 Parçaları istenilen şekilde sıralar.
1-6 Aynı parçaları yan yana veya üst üste sıralar
1-7 Parçaları diğer arkadaşlarının parçalarıyla karışmamasına özen gösterir.
HEDEF–
2. 3 ve 4 ten çok parça ile geometrik şekiller oluşturma
KAZANIMLAR
2-1 Belirtilen geometrik şekle örnek verir.
2-2 Şekli oluşturmak için kullanacağı parçaları ayırır.
2-3 İki üç prizma ile büyük bir üçgen prizma oluşturur.
2-4 Birden çok parça kullanarak bir dikdörtgen prizma oluşturur.
2-5 Birden çok parça ile kare oluşturur.
HEDEF–3. Belirtilen parçalarla hayalinden şekiller oluşturur.
KAZANIMLAR
3-1 Farklı parçaları kendi aralarında sıralar.
3-2 Birden çok parçayı üst üste dengeli bir şekilde dizer.
3-3 Hayalinde bir şekil canlandırır. Şekli belirtir.
3-4 En az 4 parçayı birleştirerek hayal ettiği bir şekli yapar.
3-5 Dört ve dörtten çok parçayı birleştirerek anlamlı şekiller oluşturur.
3-5 Verilen şekille ilgili düşüncelerini belirtir.
HEDEF–4. Belirtilen şekilleri istenen parçalarla oluşturma
KAZANIMLAR
4-1 Belirtilen şekli kitaptan bulup açar.
4-2 İstenen parçaları ayırır.
4-3 Şekli oluşturmak için hangi parçalardan başlayacağına karar verir.
4-4 Şekli oluşturmak için kendi kendine motive olur.
4-5 Başlangıçta parçaları düzgün yerleştirir.
4-6 Şekli tamamlamak için birden çok yöntem dener.
4-7 Gerektiğinde yardım ister.4-8 Yardım edilmesine izin verir.
HEDEF–5. Verilen şekille ilgili analiz yapar. Çıkarımlarda bulunur.
KAZANIMLAR
5-1 Şeklin kaç parçadan oluştuğunu belirtir.5-2 Başlangıçta hangi parçaları kullanacağını bilir.5-3 Yapacağı şekille ilgili plan yapar. Parçaları rastgele yerleştirir.5-4 Şekille ilgili yorum yapar.5-5 Şekli tamamlamak için birden
EQUİLİBRİO OYUNU UYGULAMA ALANIÖğrencilerde görsel algı, motivasyon, üretkenlik, geometrik şekilleri kavrama gibi beceri-lerin geliştirildiği bir uygulamadır. Parçaların geometrik şekillerden oluşması, birbirine geçmeli veyapıştırma olmaması dikkat ve motivasyonu artırma açısından çok önemlidir. Her öğrenci parçalarınfiziksel yönleriyle oynarken sağ-sol-üst alt gibi yön kavramlarını da kavrayabilirler. Özellikle kitapçalışmaları esnasında önce kullanılacak parçaların ayrılması, planlama becerisinin gelişmesine yar-dımcı olur. Her çocuk bireysel olarak kendi etkinliğini yapacağından dolayı kendi becerilerini farkedecek, sınıfın hızına yetişebilmek için zamanı etkili kullanacaktır.İlk ders planında etkili dinleme-parçaları tanıma-kutuyu açma ve toplama konusunda ağır-lık verilmeli öğrencilerin iç disiplin kazanmaları konusunda onlara yardımcı olunmalıdır.Dikey şekillerin uygulamasında öğrencilerin parça ölçümleri yapmalarına yardımcı olarakonları düzgün şekiller oluşmalarına yönlendirilir. Böylece okuma ve yazma evresinde daha dikkatliolmalarını sağlar.2. sınıf öğrencilerinde 1. Ders planı uygulandıktan sonra kalan 5 derste 40. Şekle kadar düzen için-de yapılmalıdır. 12. Şekilden itibaren denge ve motivasyon konusunda daha çok dikkat gerekir. Şe-killerin görüntüsünden çocukların hangi parça olduğunu kestirmeleri görsel algı konusunda gelişme-lerine yardımcı olur.HEDEF BECERİLERGÖRSEL ALGIDİKKAT-MOTİVASYONÜRETKENLİKPLANLAMAZAMANI ETKİLİ KULLANMATERİMLERSİLİNDİR: Daire şeklindeki taşlarımıza(yuvarlak) terimi kullanmıyoruz. Silindir yada da-ireadıverilir.KÜP: Kare şeklindeki taşlarımıza mavi kare yada kare prizma terimi kullanılır.KÖŞE: Parçalar anlatılırken prizmaların köşeleri gösterilerek anlatılır.KARE PRİZMA: Prizmaları taban şekillerine göre adlandırdığımızı dik tuttuğumuz zamantabanı kare olduğu için kare prizma diyoruz.DİKDÖRTGEN PRİZMA: Kare prizma dediğimiz şekil yatay konumda iken tabanı dikdörtgen olduğuiçin bu adı veriyoruz.DİK YAMUK PRİZMA: Parçanın geometrik şekil olarak karşılığı dik yamuk prizma olduğu içindik yamuk denir.YARIM SİLİNDİR: Şeklin yapısından dolayı bu ad verilir.KÖPRÜ: herhangi bir geometrik şekil adı olmaYATAY-DİKEY: Parçaların farklı konumları anlatılırken kullanılan terim.HEDEF KURALLARETKİLİ DİNLEMEPLANLAMAGRUPLA BİRLİKTE HAREKET ETMEPARÇA VE KUTU TOPLAMAUYGULAMA SINIFIDERS SAATİUYGULAMA PLANISÜRE DAKİKA1. SINIF7 DERSDERS PLANI 1-2-3-440 DK 7 DERS2. SINIF6 DERSDERS PLANI 1-4-540 DK 6 DERS3. SINIF4. SINIF
ÖLÇME DEĞERLENDİRME ALANIOYUNUN PARÇALARINI TANIR VE NASIL OYNANACAĞINI BİLİR: İlk dersten itiba-ren her parçayı adıyla tanır. Sayılarını bilir. Parçası kaybolduğunda bunu farkeder.PARÇALARIN FARKLI YÖNDE DURUŞUNU GÖSTERİR: parçaları şekilde görüldüğügibi farklı konumlara getirebilir. Yönerge verildiğinde belirtilen yönde parçayıkonumlandırır.ŞEKİL OLUŞTURMAK İÇİN PLAN YAPAR/ PLANLI HAREKET EDER: Şekil yapmadanönce hangi parçalarla çalışacağına karar verir. Şekillerin hangi kısmından baş-layacağını planlar. Gerektiğinde planını ifade eder.SONUCA ULAŞABİLMEK İÇİN BİRDEN ÇOK YÖNTEM DENER: Şekillerin zorluk de-recesine göre kendini motive eder. Uygulama esnasında parçaların bozulması-na aldırmadan tekrar başlayabilir. Gerektiğinde farklı yöntemler ( üç parçayıaynı anda yerine bırakarak vs.) deneyerek şekli tamamlar.HAYAL GÜCÜNÜ İYİ KULLANIR. PARÇALARLA HAYALİNDEN FARKLI ŞEKİLLER YA-PAR: hayal dünyası zengindir. Günlük yaşamda karşılaştığı objeleri parçalarlaşekil haline dönüştürebilir. İstenen şekille alakalı farklı hayaller kurabilir. Bunuparçalarla oluşturup anlatabilir.
DERS: OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKSINIF: 1. SINIFÖĞRENME ALANI: EQUİLİBRİO (GEOMETRİK PARÇALAR)ALT ÖĞRENME ALANI: ŞEKİL YAPIYORUMBECERİLER: GÖRSEL ALGILAMA, GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME, ÖZGÜN DÜŞÜNME,PLANLI VE DÜZENLİ ÇALIŞMA, MOTİVASYON, ÜRETKEN DÜŞÜNME,SÜRE: 40 dakikaHEDEF-1.Equilibrio oyununu kavrama kurallarını tanımaKAZANIMLAR1-1 Equilibrio oyunun adını söyler anlamını belirtir.1-2 Oyunu oluşturan parçaların sayısını belirtir.1-3 Oyun içeriğinde uygulanan parçaların adlarını söyler. Kutu içeriğinigösterir.1-4 Etkinlik için kutuyu açıp tekrar toplamayı bilir.1-5 Parçaları istenilen şekilde sıralar.1-6 Aynı parçaları yan yana veya üst üste sıralar1-7 Parçaları diğer arkadaşlarının parçalarıyla karışmamasına özengösterir.DERSE HAZIRLIKÖğretmen, sınıfın motivasyonunu sağladıktan sonra, oyunun tanı-tımını yapar. Equilibrio adını sınıfça tekrar ettirir. (Oyunla ilgili parçala-rın tanıtımını dağıttıktan sonra yapmalıdır.) oyunun öğrencilere, dahadikkatli gözlem yapmayı, görsel algılarının güçleneceğini, dikkat ve mo-tivasyonlarının artacağını, ölçme ve planlama yapmayı öğreneceklerini,hayal dünyalarının genişleyeceğini belirtir. Herkesin bu oyunu kendi ba-şına oynayacağını, parçaların karışmamasına dikkat etmeleri gerektiğinianlatır. Oyun kutusunun nasıl açılması gerektiği, gösterilir. Bu oyunEtkinliksında etkili dinleme kuralı, planlama ve Etkinlik kuralı, toparlan-ma kuralı uygulanacağı izah edilir. Oyunları alıp düzgün şekilde parçala-rı masanın üzerine çıkarmaları belirtilir.İŞLENİŞÖğrenciler oyunları önlerine yerleştirdikten sonra parçaları ellerine alıpincelemelerini belirtir.Öğretmen her parçayı tek tek isimleriyle birlikte tanıtım yapar. Öğrenci-lerde parçaları alır gösterirler. Etkinlik-1Parçaların duruş şekillerini göstererek sınıfında Etkinliksını ister. (buetkinlikte, belirtilen parçayı herkes sağa doğru yatay koysun, tarzındaEtkinlik yaptırılıp çocukların yön kavramını anlayıp anlamadıkları göz-lenmelidir. Etkinlik-2Daha sonra parçaların birbirlerine göre oranlamasının eğitilmesi konu-sunda çalışma yapılmalıdır. Önce tüm parçaların birer örneği yan yanasıralanarak konu üzerinde yorumlar yapılır. Etkinlik-3-4Dersin kalan kısmında öğretmen istediği şekilleri söyleyerek yaptırabilir.En az 10 parça ile Kare–dikdörtgen yada en büyük dikdörtgen şeklindehayal güçlerini zorlayacak etkinlikler yaptırılabilir. Etkinlik-5***Bu derste öğret-men zayıf kalan öğ-rencileri tespit eder.Onlara gerekli yönlen-dirmelerde bulunur.Sınıf oturma düzenin-de de değişiklik yapa-bilir.ETKİNLİK-1ETKİNLİK-2ETKİNLİK-3ETKİNLİK-4ETKİNLİK-5
Etkinlik-1Etkinlik-2Etkinlik-3DERS: OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKSINIF: 1. SINIFÖĞRENME ALANI: EQUİLİBRİO (GEOMETRİK PARÇALAR)-2ALT ÖĞRENME ALANI: ŞEKİL YAPIYORUMBECERİLER: GÖRSEL ALGILAMA, GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME, ÖZGÜN DÜŞÜNME,PLANLI VE DÜZENLİ ÇALIŞMA, MOTİVASYON, ÜRETKEN DÜŞÜNME,SÜRE: 40 dakikaHEDEF–2. 3 ve 4 ten çok parça ile geometrik şekiller oluşturmaKAZANIMLAR2-1 Belirtilen geometrik şekle örnek verir.2-2 Şekli oluşturmak için kullanacağı parçaları ayırır.2-3 İki üç prizma ile büyük bir üçgen prizma oluşturur.2-4 Birden çok parça kullanarak bir dikdörtgen prizma oluşturur.2-5 Birden çok parça ile kare oluşturur.DERSE HAZIRLIKÖğretmen, oyunları dağıtmadan önce sınıfın motivasyonunu sağ-lar. Oyunun motivasyon ve dikkat gelişimi konusunda etkilerinden bah-seder. Bu derste kendilerine yönerge vereceğini ve herkes bu yönerge-lere göre parçalarla etkinlik yapacak, diye belirtir.İŞLENİŞÖğretmen, oyunları dağıttıktan sonra rastgele parçalar alarak ad-larını sorar. Seçtiği öğrencilere farklı konumlarını göstermesini ister.Sınıfa bildikleri geometrik şekil adlarını söylettirir. Kendisi de eklemeleryapar.Bu derste birden çok parça ile farklı şekiller yapmalarını belirtir. İlk ola-rak büyük birüçgen prizmayapmalarını ister. Etkinlik-1Yapılan iki üç parçalı şekillerin daha da büyütülebileceğini yapabilecek-leri en büyük üçgen prizma olması gerektiğini söyler.Gerekirse hangi parçaları kullanmaları gerektiğini açıklar.(üçgen priz-ma-kare bir prizma ve dik yamuk prizma)Şekiller yapıldıktan sonra, öğretmen sınıfınkare prizmaoluşturmasınıister. Gerekli görürse “EN UZUN KARE PRİZMA” yapın der. Etkinlik-2*Silindirleri kullanan öğrencilere silindirde köşe olmadığı belirtilir.Uygulamanın tamamlanmasıyla istenen özellikte şekli yapanlara sözlütebrik sunulur. Daha sonra öğretmen öğrencilere 1 yada E harfini yap-tırtabilir. Gerekli görürse, hayali olarak farklı şekil yapmalarını ister.Yapılan şekilleri anlattırır.
DERS: OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKSINIF: 1. SINIFÖĞRENME ALANI: EQUİLİBRİO (GEOMETRİK PARÇALAR)-3ALT ÖĞRENME ALANI: ŞEKİL YAPIYORUMBECERİLER: GÖRSEL ALGILAMA, GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME, ÖZGÜN DÜŞÜNME, PLANLIVE DÜZENLİ ÇALIŞMA, MOTİVASYON, ÜRETKEN DÜŞÜNME,SÜRE: 40 dakikaHEDEF–4. Belirtilen şekilleri istenen parçalarla oluşturmaKAZANIMLAR4-1 Belirtilen şekli kitaptan bulup açar.4-2 İstenen parçaları ayırır.4-3 Şekli oluşturmak için hangi parçalardan başlayacağına karar verir.4-4 Şekli oluşturmak için kendi kendine motive olur.4-5 Başlangıçta parçaları düzgün yerleştirir.4-6 Şekli tamamlamak için birden çok yöntem dener.4-7 Gerektiğinde yardım ister.4-8 Yardım edilmesine izin verir.DERSE HAZIRLIKÖğretmen, oyunları dağıtmadan önce sınıfın motivasyonunu sağlar.Bu derste kitapla çalışmalara başlayacaklarını belirtir. Kitap uygulamasıkonusunda, kitap sayfalarının nasıl açılacağı, şekilleri yapmadan önce han-gi parçalarla çalışacakları gösterilir. Burada önce parçaları ayırmalarınınbir “planlama kuralı” olduğu anlatılır. Oyunları almalarını ve parçaların sa-yılarını kontrol etmelerini ister.İŞLENİŞOyunların açılıp hazırlanmasından sonra kitabın 1. Sayfası açtırılarak öncesayfanın altındaki parçalar kısmına dikkat çekilir. Herkesin orda belirtilenparçalarını belirtilen sayı kadar önüne ayırması istenir.***Parçaların birbirlerine karışsa bile herkesin parça sayılarını bilmeleriikazında bulunulur.Birinci şekli yapmaları istenir. Şeklidikeyolarak yapmalarına dikkatedilir. Sınıf kontrol edilerek parçaların ölçülü koymalarına dikkatler çekilir.Etkinlik-1Bitirenlerin 2. Şekle geçebileceği belirtilir. Öğretmen bitiremeyenle-re yönlendirme yaparak yardımcı olur. Parçaların yerleştirilmesinde şekil-dekine göre ölçüm yapmaları belirtilir.5. şekle kadar yapmaları sağlanır.Planlama ve ölçmekonusundaöğretmen dikkatli davranır.Etkinlik-1Etkinlik-2Etkinlik-3Etkinlik-4Etkinlik-5
DERS: OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKSINIF: 1. SINIFÖĞRENME ALANI: EQUİLİBRİO (GEOMETRİK PARÇALAR)-4ALT ÖĞRENME ALANI: ŞEKİL YAPIYORUMBECERİLER: GÖRSEL ALGILAMA, GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME, ÖZGÜN DÜŞÜNME, PLANLIVE DÜZENLİ ÇALIŞMA, MOTİVASYON, ÜRETKEN DÜŞÜNME,SÜRE: 40 dakikaHEDEF–4. Belirtilen şekilleri istenen parçalarla oluşturmaKAZANIMLAR4-1 Belirtilen şekli kitaptan bulup açar.4-2 İstenen parçaları ayırır.4-3 Şekli oluşturmak için hangi parçalardan başlayacağına karar verir.4-4 Şekli oluşturmak için kendi kendine motive olur.4-5 Başlangıçta parçaları düzgün yerleştirir.4-6 Şekli tamamlamak için birden çok yöntem dener.4-7 Gerektiğinde yardım ister.4-8 Yardım edilmesine izin verir.DERSE HAZIRLIKÖğretmen, kitap uygulamasınadevam edileceğini belirtir. En az yedi şekil yapmalarıgerektiğini söyler. Şekli hızlı yapmalarının önemi olmadığını önemli olan düzgün yapmak ol-duğunu belirtir. Parçaların birbirine sabit olmadığından dolayı şekil yapımında parçaların çokfazla düşebileceği, bunun için iyi konsantre olmaları gerektiği anlatılır.İŞLENİŞOyunların açılıp hazırlanmasından sonra kitabın 6. Sayfası açtırılarak öncesayfanın altındaki parçaları ayırmaları istenir. Sınıf yarış havasına sokul-madan sayfaları yapmaları belirtilir.Şekli yapamayanların nerede hata yaptıklarına dikkat edilir. Zayıf kalançocuklara belli düzeyde yardımcı olur.( Çok zayıf çocukların en basitşekilleri yapmaları gerekir. Bunun için öğretmen gerekirse birdençok zayıf öğrenciyi sınıfın belli bir tarafına oturtarak çalışmalarınayardımcı olur.)Bu ders sonuna kadar 12. Şekle kadar yapılabilir. Fakat bu konuda esnekdavranılabilir.*** Üstün potansiyelli çocukların arkadaşlarını beklemelerini istemek yeri-ne şekillerin ayrıntılarını çok düzenli yapmaları konusunda yardımcı olmakgerekir. Bu tür çocukları şekilleri bitirdikten sonra kitaptaki diğer şekilleriyapmasına izin verebiliriz.Etkinlik-1Etkinlik-2Etkinlik-3Etkinlik-4Etkinlik-5
DERS: OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKSINIF: 2. SINIFÖĞRENME ALANI: EQUİLİBRİO (GEOMETRİK PARÇALAR)-5ALT ÖĞRENME ALANI: ŞEKİL YAPIYORUMBECERİLER: GÖRSEL ALGILAMA, GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME, ÖZGÜN DÜŞÜNME, PLANLI VE DÜZENLİ ÇALIŞMA, MOTİVASYON, ÜRETKENDÜŞÜNME,SÜRE: 40 DAKİKAHEDEF–5. Verilen şekille ilgili analiz yapar. Çıkarımlarda bulunur.KAZANIMLAR5-1 Şeklin kaç parçadan oluştuğunu belirtir.5-2 Başlangıçta hangi parçaları kullanacağını bilir.5-3 Yapacağı şekille ilgili plan yapar. Parçaları rastgele yerleştirir.5-4 Şekille ilgili yorum yapar.5-5 Şekli tamamlamak için birden çok deneme yapar.DERSE HAZIRLIKÖğretmen sınıfa oyunları dağıtmadan önce kitabı eline alır. Kitabın kapaktan sonraki ilk sayfasında herparçanın farklı konumlardan görüntüsünü gösteren tabloyu açarak sınıfa gösterir. Burada her şeklin altında fark-lı duruşlarını iyi incelemeleri gerektiğini belirtir. Bu derste farklı bir alan geçeceklerini bunun için ara sıra bu tab-loyu incelemeleri gerektiğini anlatır. Oyunları almalarını belirtir.İŞLENİŞÖğrencilerin oyunları hazırlamalarının ardından önce kitabın ilk sayfası açtırılarak her parçanın farklı ko-numlarını özellikle üç boyutlu olarak incelemeleri istenir.Öğretmen 41. Şekli birlikte yapacaklarını belirterek. Herkesin o sayfayı açmasını söyler.Sonra parçaları eline alarak sınıfla birlikte yapar. Etkinlik-1-5DİĞER şekillerde aynı başlangıcı yapar ve kalanları öğrencilerin yapmasını ister. Cevap anahtarından kritik du-ran parçalar konusunda öğrencilere yardımcı olur.*** Bu uygulamada çocukları zorlamaya gerek yoktur. Gerekirse 4-5 şekil birlikte yapılmalı, isteyenlere 46. Şe-kilden sonrası serbest bırakılmalıdır.Etkinlik-1Etkinlik-2Etkinlik-4Etkinlik-5Etkinlik-3
EQUİLİBRİO DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİADI SOYADIKAZANIMLAROYUNUNPARÇALA-RINI TANIRVE NASILOYNANA-CAĞINIBİLİRPARÇALA-RIN FARKLIYÖNDEDURUŞU-NU GÖSTE-RİRŞEKİLOLUŞTUR-MAK İÇİNPLAN YA-PAR/ PLAN-LI HAREKETEDERSONUCAULAŞABİL-MEK İÇİNBİRDEN ÇOKYÖNTEMDENERHAYAL GÜ-CÜNÜ İYİKULLA-NIR.PARÇALARLA HAYA-LİNDENFARKLI ŞE-KİLLER YA-PARTOPLAM SAYFA
Geri kalan öğrencilerin yönlendirilmesiSınıf seviyesinin gerisinde kalan öğrenciler için :1–Şekilleri yavaş yapan yada kavrayamayan çocukların şekillerle başlangıçta serbest şekil yap-malarına izin verilir. Bu çocuklar Etkinlik parçalarını çok iyi kavramalılar. Bu yüzden öncelikleonlara bir şey dayatmayalım.2–Daha sonra bu çocuklara ne kadar yardımcı olmamız gerektiğini tespit edelim. Öğrenci Etkin-liği ne kadar tamamlayabiliyor? Bunu başta iyi gözlemlemeli ve öğrencinin diğerleri tarafındankomplekse kapılmasına izin vermemeliyiz.3–Etkinlik yapmaya başlaması için teşvik ettikten sonra gerekli parçaları ayırabiliyor mu? Ayırı-yorsa ne yapacağına karar verebiliyor mu?4–Bu çocuklarla tahtaya çıkarıp veya ayağa kaldırıp fiziksel oyun oynanmalıdır. İçine dönük ço-cukların basit el kol oyun etkinlikleriyle kendine güvenleri sağlanmalıdır.5–Parçaların toplanmasında veya ders bitimi oyunların yerleştirilmesinde zayıf öğrencilere gö-rev verilerek birlikte iş yapılmalı.
Bu ürünü alan müşteriler aynı zamanda bu ürünleri satın aldılar

Look Look

İrili ufaklı bir sürü renkli şekiller ve minik canavarlar... Dikkatli bakın; hepsi birbirinden farklı ama aslında çok da benziyorlar. Hazırsanız kartlardan biri ortaya gelsin, karttaki şeklin aynısını bulup ilk “look look" diyen kartı kazansın. O da ne! Bir sayı mı? Öyleyse derhal kartın üzerindeki işlemi yapın ve bu sefer sonucu ilk söyleyen kartı kazansın. Bu oyunda sadece dikkatli olmak yetmiyor, asıl amacımız dikkatte sürekliliği sağlamak!
99,90 ₺ 54,00 ₺

Ariel Paketli Küçük Kum Boyama PK-16

Kum Boyama PK-16
12,90 ₺ 9,90 ₺